[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : ฉบับที่ 22 ปี 2015 (2558)
Volume 22(1)

เสาร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22(1) ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย. 2558

ปกหน้า
ปกใน
1 :: 

การปรับปรุงดินเหนียวด้วยของเสียจากอุตสาหกรรม
(Improvement of Clay Soil with Industrial Wastes)
ดนุพล ตันนโยภาส และ ทวีศักดิ์ ถิ่นปากพนัง

2 :: 

การทดสอบประสิทธิภาพของกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กแบบแกนตั้งที่ขับเคลื่อนโดยน้ำที่เก็บสะสมไว้บนอาคาร
(Performance Testing of Vertical Axis Micro Water Turbine Generator for Driven of Available Storage Water on Building)
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

3 :: 

ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกในการย่อยสลายสารเมทิลีนบลูของผงไทเทเนียมไดออกไซด์เตรียมด้วยวิธีการโซล-เจลที่ใช้ไมโครเวฟ
(The Efficiency of Photocatalytic Reaction in Degradation Methylene Blue of TiO2 Powders Prepared by Microwave-Assisted Sol-Gel Method)
วีระชัย แสงฉาย และ ธนะรัตน์ รัตนกูล

4 :: 

การสูบน้ำรังสีอาทิตย์แบบขับเคลื่อนด้วยไอน้ำเป็นจังหวะ โดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบเป็นแหล่งกำเนิดไอน้ำ
(Solar Pulsating-Steam Water Pumping with a Flat-Plate Solar Collector as a Steam Generator)
พิลาวัณย์ สงวนไชยไผ่วงศ์ จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และ ปิยะ เสียงสุคนธ์

5 :: 

การพัฒนาระบบการจัดการการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
(Development of Inventory Storage Management System)
จริญญา ปัญญายงค์ และ อรรถพล สมุทคุปติ์

6 :: 

การผลิตแก๊สไฮโดรเจนโดยไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งจากหินน้ำมันด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นด้วยไอน้ำ
(Non-Catalytic Hydrogen Production from Oil Shale by Steam Gasification in Fixed Bed Reactor)
อัมรินทร์ เมฆฉาย และ ชัชวาลย์ ชัยชนะ

7 :: 

การประยุกต์วิธีการทากุชิสำหรับค่าที่ดีที่สุดของกระบวนการกะเทาะข้าวกล้องด้วยลูกยางกะเทาะเปลือก
(Application of Taguchi Method for the Optimization of Rubber Milled Rice Process)
สุรพงศ์ บางพาน พีรพันธ์ บางพาน และ ธิติกานต์ บุญแข็ง

8 :: 

ศึกษาความคล้ายระหว่างการสั่นของแผ่นบางและการสั่นของคาน
(Study of the Similarity between the Vibration of Plate and Beam)
กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข และ สรายุทธ จำปาทอง

 
ปกหลังเข้าชม : 3286


ฉบับที่ 22 ปี 2015 (2558) 5 อันดับล่าสุด

      Volume 22(3) 14 / ธ.ค. / 2558
      Volume 22(2) 31 / ส.ค. / 2558
      Volume 22(1) 4 / เม.ย. / 2558


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010