[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : ฉบับที่ 23 ปี 2016 (2559)
Volume 23(3)

จันทร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23(3) ประจำเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2559

ปกนอก
ปกใน
1 :: 

การสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนคอมพอสิทด้วยกรรมวิธีโชล-เจลและการตกตะกอน
(The synthesis TiO2 Nano composite by Sol-gel and Precipitated Method)
กรกนก อุบลชลเขต


2 :: 

การออกแบบและพัฒนาถังปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติก
(Design and Development of Reactor for Polylactic Acid Synthesis)
บุปผาชาติ ยศคันโท และ คมกฤต เล็กสกุล


3 :: 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีหลุมฝังกลบและเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงขยะแข็ง
(An Economic Analysis of Electricity Generation from MSW Landfill Gas and MSW-RDF Gasification Technologies)
กษมา ศิริสมบูรณ์ ภคพณ ทับทิม และ อัจฉรา นิลเขียว


4 :: 

Applied Methodologies of Work Study, Forecasting and Inventory Management Techniques for Pharmaceutical’s Warehouse Management: Atlanta Medicare Co., Ltd.
Sasarose Jaijit and Punnamee Sachakamol


5 :: 

การปรับสภาพเบื้องต้นแบบต่อเนื่องของฟางข้าวและกากมันสำปะหลังด้วยน้ำภาวะใต้วิกฤต
(Continuous Pretreatment of Rice Straw and Cassava Waste by Subcritical Water)
ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ และ เรืองวิทย์ สว่างแก้ว


6 :: 

อิทธิพลของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อทางออกของอากาศที่มีต่อประสิทธิภาพของไซโคลนดักฝุ่นละออง
(The Influence of Vortex Finder Diameter on Performance of Dust Cyclone)
สุทิน พลบูรณ์


7 :: 

การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมอัลลอย: การทบทวนและมุมมองสู่อนาคต
(Friction Stir Welding of Aluminum Alloys: A Review and Prospective for the Future)
วรพจน์ ศิริรักษ์ จรวยพร แสนทวีสุข จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และ รุ่งวสันต์ ไกรกลาง


8 :: 

การพัฒนากรอบการประเมินสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคารในการก่อสร้างอาคารเขียว
(Development of Evaluation Framework for Applying BIM Technology in Green Building Construction)
พีรเดช คุ้มศิริ และ ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม


9 :: 

การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกิจกรรมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
(Life Cycle GHGs and PM10 Evaluation of Maize Cultivation in Mae Chaem District, Chiang Mai)
ฐิฏาพร สุภาษี พานิช อินต๊ะ และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล


10 :: 

การบำรุงรักษาด้วยตนเองในโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวภาพ
(Autonomous Maintenance in Biofuel Power Plant)
ธนะรัตน์ รัตนกูล


11 :: 

อิทธิผลของทังสเตนออกไซด์ต่อสมบัติโฟโตแคตะไลติกและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของผงไทเทเนียมไดออกไซด์
(Influence of WO3 on Photocatalytic and Antibacterial of TiO2 powders)
วีระชัย แสงฉาย และ พัชรี เพิ่มพูน


12 :: 

การประเมินสมรรถนะโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ในกรณีที่มีและไม่มีการระบายความร้อนด้วยอากาศ
(Performance Assessment of Rooftop Solar Cell Module with and without Air Cooling)
ธนณัฎฐ์ ลังกาดี และ อรรถกร อาสนคำรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ปกหลังเข้าชม : 3140


ฉบับที่ 23 ปี 2016 (2559) 5 อันดับล่าสุด

      Volume 23(3) 26 / ธ.ค. / 2559
      Volume 23(2) 1 / ก.ย. / 2559
      Volume 23(1) 3 / พ.ค. / 2559


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010