[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : ฉบับที่ 24 ปี 2017 (2560)
Volume 24(1)

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24(1) ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย. 2560

ปกนอก
ปกใน
1 :: 
การเปรียบเทียบผลของอากาศทุติยภูมิและความสูงของถังไซโคลนต่อการอบแห้งข้าวเปลือก
(A Comparative of the Effect of the Secondary Air and the Height of a Cyclone Tank on Drying of Paddy)
วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

2 :: 

การสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา: เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกชนิด 6 ลูกยาง
(The Constructions Activity Network in Production Process Case Study: Paddy Husker Milled Rubber 6 Type)
สุรพงศ์ บางพาน พีรพันธ์ บางพาน ณรงค์ศักดิ์ เกียรติประชา ณัฐพล ปัญญาสุ และ นิติกร ใจตา

3 :: 

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งระบบสุญญากาศโดยใช้ความร้อนจากเครื่องสูบความร้อน
(Mathematical Model of a Heat Pump Vacuum Dryer)
รตินันท์ เหลือมพล และ สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์

4 :: 

ห้องต้นแบบการใช้ระบบแสงสว่างหลอดแอลอีดีร่วมแสงธรรมชาติ
(The Room Model Using LED Lighting Systems with Integrated Daylighting)
ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ และ บัญชา อุนพานิช

5 :: 

สมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบกระแสชนสำหรับกากถั่วเหลือง
(Performance and Energy Efficiency of an Impinging Stream Dryer for Okara)
ฉัตรชัย นิมมล อนุชา หิรัญวัฒน์ และ กิตติ สถาพรประสาธน์

6 :: 

การทบทวนวิธีการควบคุมการลดความชื้นข้าวเปลือกในเครื่องอบแห้งแบบต่างๆ
(A Review of Control Methods for Paddy Drying in Various Dryers)
สุรชัย เหมหิรัญ และ ประชา บุณยวานิชกุล

7 :: 

การแบ่งส่วนภาพระยะชัดลึกต่ำโดยใช้วิธีการชักตัวอย่างแบบสุ่มและแอ็กทีฟคอนทัวร์
(Low DOF Image Segmentation using Random Sampling Method and Active Contour)
โสภณ ผู้มีจรรยา

8 :: 

การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อในการผลิตเครื่องสำอาง
(Design of a Planning and Control System for Packing Process in Cosmetic Manufacturing)
ลักษมล ชัยวัฒนเมธิน และ ปวีณา เชาวลิตวงศ์

9 :: 

การวิเคราะห์สมรรถนะของเตาแก๊สซิไฟเออร์ควบคู่กับการผลิตถ่านชีวภาพระดับครัวเรือน
(Performance Analysis of Gasifier Stove Coupled with Bio-Char Production for Household)
กันยาพร ไชยวงศ์ ณัฐพล วิชาญ อริยะ แสนทวีสุข วิโรจน์ ไชยสมทิพย์ สมศักดิ์ ตั้งวิไล และ อภินันต์ เสริมสิริตระกูล

10 :: 

การต่อวัสดุต่างชนิดระหว่างอลูมิเนียม 1100 และเหล็กเคลือบสังกะสีโดยการแล่นประสานแบบมิก
(Dissimilar materials joint between aluminum 1100 and zinc galvanized steel by MIG brazing)
นิวัฒน์ มูเก็ม และ ปิยะวรรณ สูนาสวน

11 :: 

การแก้ปัญหาการจัดตารางสอนที่มีนักศึกษาหลายคณะเรียนร่วมกันโดยประยุกต์ใช้วิธีการทางเจเนติกอัลกอริทึม
(Solutions to the Timetable that many Students Learn Together by Applying Genetic
Algorithms)
สุจรรยา แก้วพรายตา และ วนิดา รัตนมณี

12 :: 

การจำลองการรั่วไหลแอมโมเนียเพื่อจัดทำแผนและฝึกซ้อมอพยพให้กับพนักงานในสหกรณ์กองทุนสวนยางนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
(Simulation of Ammonia Leakage for Emergency Plan and Evacuation Practice among
Workers at Rubber Holder Cooperative Natavee, Natavee District, Songkhla Province)
ธนาวัฒน์ รักกมล ธิติมา ณ สงขลา และ มณี ศรีชะนันท์

13 :: 

แบบจำลองการทำนายอัตราการเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา โดยผลของแสงส่องสว่างจากหลอดแอลอีดีและการประยุกต์
(Modeling of Spirulina Growth Rate with LED Illumination and Applications)
สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ จงกล พรมยะ และ จตุรภัทร วาฤทธ
ิ์

14 :: 

การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผ่าป้อนวัตถุดิบน้ำมัน LICO
(The Reduction in the Loss of Rawmaterial LICO Oil)
คุลยา ศรีโยม และ สุวัจนี เพชรรัตน

15 :: 

ศักยภาพการลดความชื้นในระบบทำความเย็นแบบระเหยเพื่อใช้ในบ้านพักอาศัยด้วยฮีทไปป์
(Dehumidification Potentiality of Evaporative Cooling System for Residential Home by Heat Pipe)
สุรินทร์ คันใจ และ สุลักษณา มงคล

16 :: 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือจังหวัดนครราชสีมา
(Factors affecting the production efficiency of the Community Enterprise Silk in
Nakhonratchasima province)
มาโนช ริทินโย


ปกหลังเข้าชม : 3342


ฉบับที่ 24 ปี 2017 (2560) 5 อันดับล่าสุด

      Volume 24(3) 25 / ธ.ค. / 2560
      Volume 24(2) 7 / ส.ค. / 2560
      Volume 24(1) 27 / เม.ย. / 2560


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010