[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

DB

qrcode

หมวดหมู่ : วิจัย
ประกาศกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

จันทร์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

        สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 สามารถดาวน์โหลดไฟล์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

        ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ วช.๑ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ วช.๑ ย/วช.๑ ด.) สำหรับโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย รายละเอียดดังนี้

  1. ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ที่ url : http://nrpms.nrct.go.th โดยคลิ๊กเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการสมัครขอรับทุน ทั้งนี้ขอให้แนบไฟล์แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2556 เท่านั้น หากพ้นกำหนด คอบช. จะไม่รับพิจารณา
  2. หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ให้นักวิจัยจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่เป็นภาษาไทยตามแบบ วช.1ช (แผนงานวิจัย) และ วช.1 ย/วช.1ด. (โครงการเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย) โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อและมีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ โดยในกรณีที่เป็นแผนงำนที่ประกอบด้วยโครงกำรวิจัยย่อยตำมที่ระบุในแผนงาน โดยเย็บรวมกันเป็นชุด ใช้ font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16
  3. ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยตามรายละเอียดดังข้อ 5.2 โดยรวมทั้งต้นฉบับที่มีการส่งลงนามแล้ว พร้อมสำเนา รวมเป็น 10 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) จำนวน 2 ชุด ถึง วช. ตามที่อยู่ด้านลาง ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556
  4. การส่งเอกสาร กรณีที่มีการส่งโดยตนเองให้ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องธุรการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) และหากส่งทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556
  5. เอกสารต้นฉบับที่นำส่งจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ
  6. ขอสงวนสิทธิ ไม่ส่งคืนข้อเสนอการวิจัยของผู้ที่ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอการวิจัยดังกล่าว
  7. ต้องมีหนังสือนำส่ง ซึ่งในกรณีที่หน่วยงานจัดทำหนังสือนำส่งในภาพรวมของทุกโครงการวิจัย ให้สำเนาหนังสือนำส่งแนบเอกสารแต่ละแผนงาน/โครงการวิจัยเดี่ยวด้วย
  8. การจ่าหน้าซอง (รายละเอียดในประกาศฯ)

++Download เอกสารเพิ่มเติม++

 เข้าชม : 649


วิจัย 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 15 / ก.พ. / 2560
      สนพ. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 19 / ก.พ. / 2557
      อบรมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้พัฒนาธุรกิจ 30 / ม.ค. / 2557
      อบรมหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการรับใช้สังคม 30 / ม.ค. / 2557
      โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2557 21 / พ.ย. / 2556


 

 

 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010