[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : วิจัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556

        เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีกรอบวิจัย เพื่อ

  • เพื่อพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน 
  • เพื่อยกระดับขีดความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน
  • เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง / เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้ และการพึ่งพาตนเอง ทำให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยื่น

        ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าว ไปยัง เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนได้โดยตรง ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสำเนาเอกสารให้กับงานบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

ผู้สนใจ ติดต่อ :
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

โทรศัพท์ 0 5394 4097 ต่อ 102 หรือ 08 7576 8538
E-mail: uppernorth.unrn@gmail.com
ในวัน และเวลาราชการ

 ++ดาวน์โหลด++เข้าชม : 1253


วิจัย 5 อันดับล่าสุด

      ทุนการศึกษาสำหรับไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 20 / ก.ย. / 2561
      ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 20 / ก.ย. / 2561
      ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 15 / ก.พ. / 2560
      สนพ. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 19 / ก.พ. / 2557
      อบรมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้พัฒนาธุรกิจ 30 / ม.ค. / 2557


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010