[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : บริการวิชาการ
วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13

พุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

          งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13 ซึ่งมีการบรรยาย เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย มช.” ขึ้นในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30–15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางในการให้การสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัยในปีงบประมาณ 2559 เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย

          ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย ในการนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบรับเข้าร่วมงาน มายังงานบริหารงานวิจัยฯ โทร.44176-7 หรืออีเมล์: researchnews@eng.cmu.ac.th ภายในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 มีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13 "แนวทางการสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย มช."
วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT)

     13.30-14.00น.              ลงทะเบียน

     14.00-15.00น.              บรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนจากศูนย์บริหารงานวิจัย มช.”
                                             โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
                                                     ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     15.00-15.30น.              เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบแจกของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม (กติกาชี้แจงภายในงาน)

เชิญร่วมกิจกรรมวันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13

เชิญร่วมกิจกรรมวันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13เข้าชม : 4589


บริการวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 16 / ก.ย. / 2563
      วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online!!! 31 / มี.ค. / 2562
      วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13.2 19 / ก.พ. / 2559
      วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13 13 / ม.ค. / 2559
      วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 17 / มิ.ย. / 2558


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010