[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : วาระการประชุมประจำปี 2556
วาระการประชุมครั้งที่ 4/2556

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

วาระการสัมมนาและประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ Mountain Creek Wellness Resort Chiang Mai
..........................................

วาระการประชุมที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระการประชุมที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2556
วาระการประชุมที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
วาระการประชุมที่ 4 เรื่อง พิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ
วาระการประชุมที่ 5 เ้รื่อง พิจารณาทบทวนประกาศ
วาระการประชุมที่ 6 เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้อยู่ในฐานข้อมูลสากล
วาระการประชุมที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

********************************

วาระการประชุมที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

  1. แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556 งานบริหารงานวิจัยฯ
  2. ทิศทางการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

วาระการประชุมที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556

วาระการประชุมที่ 3 เรื่อง ต่อเนื่อง
พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการย่อยตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2556 ภายใต้การกำกับดูแลของงานบริหารงานวิจัยฯ จำนวน 10 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

วาระการประชุมที่ 4 เรื่อง พิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 13  โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
         
วาระการประชุมที่ 5 เรื่อง พิจารณาทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)

 1. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
 2. ข้อตกลงในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. หลักเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
 4. หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้
 5. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเสนอขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จากงบประมาณเงินรายได้
 7. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  การบริหารและการจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
 8. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. ร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน และนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 10. ร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนกลุ่มวิจัยบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 11. ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาสมทบทุนวิจัยเพิ่มเติม Matching Fund กับแหล่งทุนภายนอก
 12. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการกับต่างประเทศ
 13. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการในประเทศ
 14. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำหรับชาวต่างประเทศ
 15. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 16. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานบริการทางวิชาการและการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมที่มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 17. ร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปพัฒนางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 18. ร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
 19. ร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับต่างประเทศ
 20. ร่างหลักเกณฑ์การเชิดชูเกียรตินักวิจัย กลุ่มวิจัย/ศูนย์วิจัย
 21. ร่างคู่มือการขอรับการสนับสนุนการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

วาระการประชุมที่ 6 เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้อยู่ในฐานข้อมูลสากล

วาระการประชุมที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

********************************เข้าชม : 1304


วาระการประชุมประจำปี 2556 5 อันดับล่าสุด

      วาระการประชุมครั้งที่ 8/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 7/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 6/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 5/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 4/2556 1 / ส.ค. / 2556


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010