[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : วาระการประชุมประจำปี 2556
วาระการประชุมครั้งที่ 6/2556

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

วาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 6/ 2556
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมตียาภรณ์  อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
..........................................

วาระการประชุมที่ 1      เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  1. คณะฯ มีนโยบาย ให้ใช้งบประมาณไม่เกินร้อยละ 60 ของที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากสำนักงานตรวจสอบภายในฯ พบว่ารายรับจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับ
  2. การมาเยือนของ Dr.Ma Jinsheng ตัวแทนจาก Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BHU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  3. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
  4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge)
  5. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)

วาระการประชุมที่ 2      เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2556
วาระการประชุมที่ 3      เรื่อง  สืบเนื่อง

  1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรที่ยังยืน แจ้งปรับตัวชี้วัด

วาระการประชุมที่ 4      เรื่อง  พิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานในประเทศ
วาระการประชุมที่ 5      เรื่อง  พิจาณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปสัมมนาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
วาระการประชุมที่ 6      เรื่อง  พิจารณาเกณฑ์การให้การสนับสนุน Matching Fund

  1. ทุนวิจัยเพิ่ม (Matching Fund)สำหรับผู้ได้รับทุน เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นกลาง (รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์)
  2. ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมทุน (ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อวิริยะกุล)

วาระการประชุมที่ 7      เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี)

********************************

วาระการประชุมที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

          1.1 รายรับจริงน้อยกว่าประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2556

สรุปเรื่อง
สำนักงานการตรวจสอบภายในฯ ได้ตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ พบว่า รายรับจริงปีงบประมาณ2556 น้อยกว่าประมาณการรายรับ โดยช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่ง เนื่องมาจากนักศึกษารับจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ ทำให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บได้ลดลง จึงขอความร่วมมือในการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 60
จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

          1.2  การมาเยือนของ Dr.Ma Jinsheng จาก Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BHU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปเรื่อง
Dr.Ma Jinsheng  ตัวแทนจาก Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BHU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมาปฏิบัติงานเป็น Visiting Scholar ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาเยือนคณะเมื่อวันอังคารที่ 11  มิถุนายน  2556 และระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และปรึกษาหารือความร่วมมือกับคณาจารย์ที่มีความสนใจที่จะสร้างกิจกรรมร่วมกัน
          จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

          1.3  สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
สรุปเรื่อง

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาหรือเริ่มปฏิบัติงานให้มีโอกาสในการทำวิจัยตามความถนัดและความสนใจของตนเอง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ทำงานวิจัยภายใต้การให้คำปรึกษาของนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในสาขานั้น ๆ
 2. ให้ทุนสนับสนุน ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในลักษณะเหมาจ่ายเพื่อให้เกินความคล่องตัว ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการเท่านั้น
 3. ปิดรับข้อเสนอโครงการภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี สำหรับปีงบประมาณ 2557 มช. จะประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการอีกครั้ง

          1.4  สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
สรุปเรื่อง

 1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร มช. ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์ (Page Charge)
 2. ผู้เขียนบทความทางวิชาการที่ขอรับการสนับสนุน โดยอาจเป็นผู้เขียนชื่อแรก หรือผู้เขียนสำหรับการติดต่อ (Corresponding Author) ต้องระบุสังกัดเป็น มช.
 3. สนับสนุนเฉพาะค่าตีพิมพ์บทความไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นใดที่เพิ่มเติมจากค่าตีพิมพ์ รวมทั้งในกรณีการขอตีพิมพ์แบบเร็ว (Fast Track) หรือการขอตีพิมพ์แบบด่วนมาก (Super-Fast Track) จะได้รับการสนับสนุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

          1.5  สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2556
สรุปเรื่อง

 1. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร มช. ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
 2. ผู้เขียนบทความทางวิชาการที่ขอรับการสนับสนุน โดยอาจเป็นผู้เขียนชื่อแรก หรือผู้เขียนสำหรับการติดต่อ (Corresponding Author) ต้องระบุสังกัดเป็น มช.
 3. ขอรับการสนับสนุนได้เพียง 1 ครั้ง และจะได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 12,000 บาท/บทความ
 4. ผลงานทางวิชาการใดที่ขอรับเงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน) จาก มช. แล้ว จะไม่สามารถนำมาขอรับการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัดได้อีก ยกเว้นส่วนงานมีระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะสมทบเพิ่มเติม (Top up)

วาระการประชุมที่ 2   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2556
          ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุมที่ 3   เรื่อง  สืบเนื่อง
3.1 พิจารณาให้การรับรองตัวชี้วัด (KPI) ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรที่ยังยืน
สรุปเรื่อง
          ตามมติคณะกรรมการวิจัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ภายใต้คณะฯ และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ (บริหารจัดการกลาง) ในวงเงิน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยขอให้หัวหน้าศูนย์จัดทำรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรร และปรับแก้ดัชนีชี้วัดที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2556 ด้วย 
          บัดนี้ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ได้ปรับรายละเอียดตัวชี้วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ           จึงเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น

วาระการประชุมที่ 4   เรื่อง  พิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานในประเทศ
สรุปเรื่อง 
          ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการ  ได้มีมติเห็นสมควรสนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงเพื่อไปเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติในประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการในประเทศ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 และเกณฑ์การพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังเช่นเดียวกับการไปเสนอผลงานต่างประเทศ  ให้อาจารย์ดร.อัญญา อาภาวัชรุตน์ เสนอผลงานวิชาการ เรื่อง Indoor WIFI localization on mobile devices  ในการประชุม ECTI-CON 2013(2013 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronic Computer, Telecommunications and Information Technology ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-17พฤษภาคม 2556  โดยรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน วงเงิน 10,000บาท หรือตามที่จ่ายจริงนั้น
          ในการนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการประสานงานจาก อาจารย์ดร.อัญญา อาภาวัชรุตน์ ว่าไม่ได้เดินทางไปนำเสนอดังวิจัยดังกล่าวด้วยตนเอง เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และแพทย์ไม่แนะนำให้เดินทางไกลตามใบรับรองแพทย์ที่แนบ จึงได้มอบหมายให้นายญาณวุฒิ ไชยโย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปนำเสนอบทความทางวิชาการแทน ทั้งนี้ บทความดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings ของ IEEE Xplore
จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

วาระการประชุมที่ 5   เรื่อง  พิจาณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปสัมมนาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
สรุปเรื่อง 
          ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เสนอขอรับทุนสนับสนุนจากคณะฯ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้ผศ. ดร.อุกฤษณ์ มั่นคงและผศ. ดร. นิภาภณธ์ ศิริพล เพื่อเข้าร่วมสัมมนา หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ หาแนวทางการวิจัยร่วมกันเพิ่มเติมในอนาคต และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ Lightwave Devices laboratory, Photonic Network Institute, National Institute of Information and Communication Technology(NICT) ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -13 กรกฎาคม 2556 โดย ผศ. ดร.อุกฤษณ์ มั่นคง จะเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับ NICT ใน The 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim(CLEO-PR 2013 ณ เมืองเกียวโต ก่อน หลังจากนั้นจะเดินทางไปยัง NICT เมืองโตเกียว 
          ทั้งนี้ ภาควิชาฯแจ้งว่า NICT สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักให้ทั้ง 2 ท่านแล้ว จึงแจ้งความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนจากคณะฯ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผศ.ดร.อุกฤษฎ์ มั่นคง (30 มิ.ย -12 ก.ค, 2,100 บาท x 13 วัน) 27,300 บาท
 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผศ.ดร.นิภาภณธ์ ศิริพล   (8 -12 ก.ค, 2,100 บาท x 5วัน)              10,500 บาท

วาระการประชุมที่ 6   เรื่อง    พิจารณาเกณฑ์การให้การสนับสนุน Matching Fund

          6.1 ทุนวิจัยเพิ่ม (Matching Fund)สำหรับผู้ได้รับทุน เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นกลาง (รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์)

สรุปเรื่อง                                                   
          ตามที่คณะมีนโยบายสนับสนุนให้มีทุนวิจัยเพิ่มสำหรับผู้ได้รับทุน เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นกลางนั้น 
          บัดนี้ สกว. ได้ประกาศให้ทุนดังกล่าวแก่ รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ดังนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะจะต้องร่วมทุนเพิ่มจำนวน 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
          มช. และ คณะฯ งวดที่ 1          จำนวน 66,667 บาท    ช่วงเวลาการเบิกจ่าย กรกฎาคม 2556 
          มช. และ คณะฯ งวดที่ 2          จำนวน 66,667 บาท    ช่วงเวลาการเบิกจ่าย มิถุนายน 2557 
          มช. และ คณะฯ งวดที่ 3          จำนวน 66,666 บาท    ช่วงเวลาการเบิกจ่าย มิถุนายน 2558

          6.2 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ร่วมทุน (ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อวิริยะกุล)

สรุปเรื่อง 
          ตามที่คณะมีนโยบายสนับสนุนให้มีการร่วมทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) นั้น 
          บัดนี้ ได้รับแจ้งว่า ผศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อวิริยะกุล ได้รับทุนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะจะต้องร่วมทุนเพิ่มจำนวน 3 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
          มช. และ คณะฯ งวดที่ 1          จำนวน 122,667 บาท   
          มช. และ คณะฯ งวดที่ 2          จำนวน 122,667 บาท   
          มช. และ คณะฯ งวดที่ 3          จำนวน 122,666 บาท  
(เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งจาก สกว. อย่างเป็นทางการ จึงคำนวณจากงบประมาณที่เคยได้รับสูงสุด และ สกว.ให้เปิดบัญชีโครงการ จึงไม่สามารถประมาณการช่วงเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณได้)

วาระการประชุมที่ 7    เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

********************************เข้าชม : 1407


วาระการประชุมประจำปี 2556 5 อันดับล่าสุด

      วาระการประชุมครั้งที่ 8/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 7/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 6/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 5/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 4/2556 1 / ส.ค. / 2556


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010