[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : วาระการประชุมประจำปี 2556
วาระการประชุมครั้งที่ 7/2556

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

วาระการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 7 / 2556
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมตียาภรณ์  อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
..........................................

วาระการประชุมที่ 1      เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระการประชุมที่ 2      เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 6/2556
วาระการประชุมที่ 3      เรื่อง  สืบเนื่อง พิจาณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปสัมมนาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
วาระการประชุมที่ 4      เรื่อง  พิจารณาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมทุน
วาระการประชุมที่ 5      เรื่อง  พิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2013
วาระการประชุมที่ 6      เรื่อง  พิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
วาระการประชุมที่ 7      เรื่อง  พิจารณาทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วาระการประชุมที่ 8      เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี)

********************************

วาระการประชุมที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
        1.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 177/2556 ลว. 19 เมษายน 2556) : เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งคณะกรรมการ และผู้แทนจากภาควิชาฯ

  • เปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากเดิม“ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ” เป็น “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
  • เปลี่ยนแปลงผู้แทนจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากเดิม (ผศ.ดร.รุ่งฉัตร  ชมภูอินไหว” เป็น “รศ.ดร.วิมลิน  เหล่าศิริถาวร”

        1.2 การดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556
: ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะฯ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556 – 2557 นั้น งานบริหารงานวิจัยฯ ได้นำส่งโครงการ จำนวน 2 โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

  • โครงการจัดทำโครงการจัดทำข้อมูลสามมิติของโบราณสถานที่ขุดสำรวจพบบริเวณหน้าวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ซึ่งมี ผศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ
  • โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น : เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี          อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ

วาระการประชุมที่ 2   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 6/2556
        ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 นั้น
        บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุมที่ 3   เรื่อง  สืบเนื่อง พิจาณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปสัมมนาและหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ
สรุปเรื่อง 
        ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ผศ.ดร.อุกฤษณ์ มั่นคง และผศ.ดร.นิภาภณธ์  ศิริพล ได้รับเชิญจาก National Institute of Information and Communication Technology (NICT) เพื่อเข้าร่วมสัมมนา และหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย รวมถึงศึกษาดูงานห้องปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2556 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ ภาควิชาฯ แจ้งว่า NICT ให้การสนับสนุนเฉพาะค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักเท่านั้น 
        ซึ่งภาควิชาฯ จึงแจ้งความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนจากคณะฯ ในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  ได้พิจาณาแล้วเนื่องจาก มช. และคณะฯ ให้การสนับสนุนกรณีเดินทางไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ โดย มช. ให้การสนับสนุนครอบคลุมเฉพาะค่าเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ตามโซนประเทศ สำหรับคณะฯ จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ มช. ให้การสนับสนุนที่จ่ายตามจริง รายละไม่เกิน 15,000 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปพัฒนางานวิจัยหรือสร้างผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ประชุมจึงขอให้คณาจารย์ผู้ขอรับทุน จัดทำข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และจัดส่งให้กับงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้การสนับสนุนอีกครั้ง
บัดนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณามาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภาควิชาฯ ใคร่ขอรับการสนับสนุนเฉพาะ ผศ.ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 27,300 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

วาระการประชุมที่ 4   เรื่อง  พิจารณาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทจำนวน 1 ราย ได้แก่

  • รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สรุปเรื่อง 
        ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนโครงการปริยญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ตั้งแต่ปี 2556-2560 ร่วมสมทบทุน และ มช. ได้แจ้งความประสงค์การร่วมสมทบทุนไปยัง สกว. แล้วนั้น
ในปีงบประมาณ 2557 (คปก. รุ่น 16) มช. แจ้งว่าสามารถจัดสรรงบประมาณร่วมทุนให้กับคณะฯ ได้ เพียง 1 ทุนเท่านั้น ซึ่งคณะฯ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ประจำคณะฯ ต้องพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อขอรับทุนประเภทร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และ มช. ซึ่งต้องลงนามยืนยันโดยอธิการบดีต่อไป    
        สำหรับการสมัครขอรับทุน คปก.ทุกประเภท หมดเขตการรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากผู้สมัครต้องยื่นการสมัครผ่านระบบ online ของ สกว. เท่านั้น ส่งผลให้งานบริหารงานวิจัยฯ ไม่มีข้อมูลของผู้สมัคร
        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 งานบริหารงานวิจัยฯ ได้แจ้งเวียนไปยังภาควิชาฯ เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว และให้แจ้งข้อมูลมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 แต่ยังไมได้รับการประสานงานจากภาควิชาฯ แต่อย่างใด งานบริหารงานวิจัยฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์กรรมการวิจัยฯ และผู้ประสานงานภาควิชาฯ ทุกท่าน ประสานงานกับคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ ที่ยื่นสมัครขอรับทุน คปก. ประเภทร่วมทุน จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับงานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติ และแจ้ง มช. เพื่อดำเนินการต่อไป ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 นั้น 
        บัดนี้มีคณาจารย์ผู้ที่มีความประสงค์ขอยื่นเพื่อขอรับสมัครทุน คปก.รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต  เล็กสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วาระการประชุมที่ 5   เรื่อง    พิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2013
สรุปเรื่อง 
        ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ Scopus) จัดมีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2013 เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRF) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการ ไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน นั้น
ทั้งนี้ ผลงานจากโครงการที่ได้ขอรับรางวับได้ต้องอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งงานวิจัยฯ ไม่มีข้อมูลการประเมินผลงาน จึงได้สรุปรายชื่อคณาจารย์ที่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2556 รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

สรุปรายชื่อคณาจารย์ที่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2556

ชื่อโครงการ

นักวิจัย

ระยะเวลา

การพัฒนาดัชนีสำหรับแนวทางการรักษาความเป็นส่วนตัวแบบการเรียนสับเปลี่ยน

ผศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

1 พ.ค. 53 -31 พ.ค. 55

การเปรียบเทียบผลกระทบของรูปแบบสัญญาณดิจิตอลกับคุณภาพสัญญาณในระบบการส่งสัญญาณความถี่สูงลงบนเส้นใยแก้วนำแสง

ผศ.ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง

1 พ.ค. 53 – 31 พ.ค. 55

การสร้างแบบจำลองจีออยด์ท้องถิ่นบริเวณประเทศไทย

ผศ.ดร.พุทธิพล ดำรงชัย

1 พ.ค. 53 – 31 พ.ค. 55

การประมาณระดับพลังงานของ Li-Ion แบตเตอรี่ แบบเวลาจริงด้วยระบบจำลองสำหรับระบบพลังงานแบบไฮบริดจ์

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

1 พ.ค. 53 – 31 พ.ค. 55

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ควบคุมแฟ็คทส์หลายชนิด เพื่อเพิ่มสมรรถนะการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการคำนวณเชิงวิวัฒนาการแบบผสมผสาน

อ.ดร.พีรพล จิราพงศ์

1 พ.ค. 53 – 31 พ.ค. 55

สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่มีหลายแหล่งให้ความร้อน

อ.ดร.นิติ คำเมืองลือ

1 มิ.ย. 53 – 30 มิ.ย. 54

ลักษณะเฉพาะทางด้านความร้อนของเทอร์โมไซฟอนที่มีท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบอยู่ภายใน

ผศ.ดร.พฤทธ์
สกุลช่างสัจจะทัย

1 ก.ค. 54 – 30 มิ.ย. 56

การออกแบบและพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ
ทิพยาวงศ์

1 ก.ค. 54 – 30 มิ.ย. 56

การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและป้องกันการชะล้างพังทลายของลาดดิน

อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์

1 ก.ค. 54 – 30 มิ.ย. 56

Bio-syngas from thermochemical conversion of biomass as a potential substitute for liquefied petroleum gas

รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ (นักวิจัยรุ่นกลาง)

17 มิ.ย. 56 –
16 มิ.ย. 59

วาระการประชุมที่ 6   เรื่อง พิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ประจำปี 2556
สรุปเรื่อง
          ตามที่ คณะฯ ได้มีนโยบายให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่บุคลากรของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั้น และงานบริหารงานวิจัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุน จัดทำแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ โดยผลงานตีพิมพ์ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ ขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน  

วาระการประชุมที่ 7 เรื่อง พิจารณาทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปเรื่อง
          เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้บรรลุตามดัชนีและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอประกาศ หลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับ และให้ความเห็นก่อนที่จะนำเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักเกณฑ์ของคณะต่อไป โดยมีจำนวน ทั้งสิ้น 3 เรื่อง ดังนี้

        7.1 (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้

        7.2 (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge)

        7.3 (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)

วาระการประชุมที่ 8    เรื่อง    อื่นๆ (ถ้ามี)

********************************

 เข้าชม : 1430


วาระการประชุมประจำปี 2556 5 อันดับล่าสุด

      วาระการประชุมครั้งที่ 8/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 7/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 6/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 5/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 4/2556 1 / ส.ค. / 2556


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010