[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : วาระการประชุมประจำปี 2556
วาระการประชุมครั้งที่ 8/2556

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556

วาระการสัมมนาและประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 8 / 2556
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ โรงแรม เดอะริม รีสอร์ท เชียงใหม่
..........................................

วาระการประชุมที่ 1      เรื่อง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระการประชุมที่ 2      เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 7/2556
วาระการประชุมที่ 3      เรื่อง  พิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานในประเทศ (เพิ่มเติม)
วาระการประชุมที่ 4      เรื่อง  พิจารณาจัดทำการวิเคราะห์องค์กรด้านการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (SWOT Analysis)
วาระการประชุมที่ 5      เรื่อง  พิจารณาทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
วาระการประชุมที่ 6      เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี)

********************************

วาระการประชุมที่ 1 เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตั้ง และการอบแห้งกล้วย โดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซแอลพีจี” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านสามหมื่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ เป็นหัวหน้าโครงการ การอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยใน “โครงการการพัฒนาตู้อบแห้งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซแอลพีจีเพื่อใช้ในชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประจำ ของงานบริหารงานวิจัยฯ และคาดว่าภายในเดือนสิงหาคม 2556 จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบแห้งลูกพลับ ณ บ้านน้ำรู    อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อีกครั้ง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการอบแห้งลูกพลับ และเป็นช่วงเก็บเกี่ยวลูกพลับ ทั้งนี้ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ถนนเข้าหมู่บ้านน้ำรูและอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังไม่สามารถสัญจรได้ ก็ไม่สามารถจัดการอบรมดังกล่าวได้

1.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์” ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในวันพุธที่ 14 ส.ค. 2556 ณ วัดทุ่งน้อย      ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การอบรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมย่อยในโครงการ “ชุมชนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ์” ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประจำ ของงานบริหารงานวิจัยฯ

1.3 การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “โครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย” (งบ PA) มีโครงการที่งานบริหารงานวิจัยฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวก ดังนี้
        1.3.1 โครงการการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Solar Hot Water Systems/Biofuels” ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็นหัวหน้าโครงการ
        1.3.2 โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติในท้องถิ่น: เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ วงเงิน 240,000 บาท 
        1.3.3 โครงการจัดทำข้อมูลสามมิติของโบราณสถานที่ขุดสำรวจพบบริเวณหน้าวัดอุโมงค์       (สวนพุทธธรรม) ผศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการ วงเงิน 50,000 บาท
        1.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือกับ Yangon Technological University, Mandalay Technological University และ Myanmar Engineering Society ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ เป็นหัวหน้าโครงการ

วาระการประชุมที่ 2   เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 7/2556
        ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 นั้น
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระการประชุมที่ 3   เรื่อง  พิจารณาการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานในประเทศ (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  เห็นชอบให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง ให้กับ ผศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติในประเทศ ในการประชุม ECTI-CON 2013 : 10th International Conference on Electrical Engineering /Electronic Computer, Telecomminications and Information Technology ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 นั้น
บัดนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการประสานงานจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าว่า ผศ.ดร.ยุทธนา      ขำสุวรรณ์  มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน (เพิ่มเติม) อีกจำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากมีการนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 ผลงาน (ที่ประชุมเก็บค่าลงทะเบียนต่อจำนวนผลงานที่นำเสนอ)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1. ผศ.ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว จำนวน 2 บทความ คือ
(1)   Modified Maximum Power Point Tracking Based-on Ripple Correlation Control Application for Single-Phase VSI Grid-Connected PV Systems : คณะฯ เห็นชอบให้การสนับสนุนค่าลงทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 จำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(2) Performance Enhancement of PMSG Systems with Control of Generator-side Converter Using d-axis Stator Current Controller
2. ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแลกเปลี่ยนวิชาการในประเทศ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 จะพิจารณาให้การสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 20,000 บาทต่อปีงบประมาณ โดยไม่มีการสะสมข้ามปีงบประมาณ
3. ในปีงบประมาณ 2556 ผศ.ดร.ยุทธนา  ขำสุวรรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงค้างที่จะได้รับตามสิทธิในประกาศฯ อีกจำนวน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วาระการประชุมที่ 4   เรื่อง  พิจารณาจัดทำการวิเคราะห์องค์กรด้านการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (SWOT Analysis)

สรุปเรื่อง
ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสามารถไปใช้ประโยชน์ รับใช้สังคมบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้ รวมถึงสร้างความเป็นเลิศในระดับสากล
ทั้งนี้ เพื่อวางแผนและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ รวมถึงผลักดันงานด้านวิจัยและบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ งานบริหารงานวิจัยฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคด้านวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

วาระการประชุมที่ 5 เรื่อง พิจารณาทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปเรื่อง
          เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้บรรลุตามดัชนีและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย จึงขอนำเสนอประกาศ หลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับ และให้ความเห็น ก่อนที่จะนำเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและใช้เป็นหลักเกณฑ์ของคณะต่อไป โดยมีจำนวน ทั้งสิ้น 1 เรื่อง คือ

  • (ร่าง) ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน)

          ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้พิจารณา(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว มีมติเห็นชอบในหลักการและแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ โดยให้แยกประกาศ ออกเป็น 2 ฉบับ ว่าด้วยเรื่องสนับสนุนวารสารทางวิชาการ (Periodic) และการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) พร้อมระบุคุณสมบัติผู้ขอให้ชัดเจนต่อไป
ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ได้อภิปรายร่วมกันในเรื่องดังกล่าว มีความเห็นว่าควรให้การสนับสนุนเฉพาะวารสารวิชาการและเอกสารประกอบการประชุมที่อยู่ในฐานข้อมูลเท่านั้น รวมถึงนำเอาลำดับของวารสารและการประชุมมาประกอบการพิจารณาด้วย ภายหลังได้พิจารณาร่างแก้ไขประกาศฯ ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง ปรับแก้สาระสำคัญให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการวิจัยฯ บางท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมจึงพิจารณาแก้ไขเฉพาะคุณสมบัติผู้ขอตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และเห็นควรนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
บัดนี้ งานบริหารงานวิจัยฯ ได้แก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระการประชุมที่ 6    เรื่อง    อื่น ๆ (ถ้ามี)

 เข้าชม : 1507


วาระการประชุมประจำปี 2556 5 อันดับล่าสุด

      วาระการประชุมครั้งที่ 8/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 7/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 6/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 5/2556 1 / ส.ค. / 2556
      วาระการประชุมครั้งที่ 4/2556 1 / ส.ค. / 2556


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010